A PromoBox Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. A torony 5. em.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.
Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1. A játék időtartama: 2022. augusztus 12. – 2022. augusztus 20.
 2. A játék menete
  A Nyereményjáték a PromoBox Kft. Facebook-oldalán zajlik.
  (https://www.facebook.com/Promobox). A Nyereményjátékban a Szervező egy kérdést tesz fel, melyre a választ a Facebook-oldalra, az adott Nyereményjáték posztjához kell kommentben beírni.
  A Szervező a játék időtartamának lezárulta után az ahhoz a játékhoz rendelt nyereményt kisorsolja a résztvevők között. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.
  A nyertest a választ adók között véletlenszerű sorsolással választja ki a Szervező. A nyertest a Szervező a nyereményjáték alatt, hozzászólásban értesíti. Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni.
  Ha a megadott határidő leteltéig a nyertes nem jelentkezik nyereményéért, akkor a Szervező Pót nyertest sorsol, és ugyanilyen módon értesíti. A Pót nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Ha a Pót nyertes sem jelentkezik nyereményéért, a Szervező a Nyereményjátékot befejezettnek tekinti.
  A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el a nyertes játékos részére.
  A Nyertes lakcímét Facebook privát üzenetben kéri el a Szervező. A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. Ha nem történik meg a lakcím adatszolgáltatás, akkor a Fő nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező Pót nyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Fő nyertes Résztvevőre.
 3. Részvételi jogosultság
  A Nyereményjátékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.
  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a PromoBox Kft. tulajdonosa(i), közvetlen családtagjaik, a PromoBox Kft. alkalmazottjai és azok közvetlen családtagjai.
 4. A jogi út igénybevétele
  A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
 5. Egyéb rendelkezések
  A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
 6. Adatkezelési szabályok
  Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:
  Adatkezelés célja: nyereményjátékban való részvétel.
  Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.
  Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
  Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.
  Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a PromoBox Kft. mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.
  A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:
  Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
  Kezelt adatok köre: név, lakcím, email-cím, telefonszám.
  Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
  Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.
  A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.
  Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
  adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 7. A nyertesek nyereménye
  1 db Incababy Cream babahinta