ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELEM ÉS COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

PromoBox Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 53. A épület 5. emelet, adószám: 12423350-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 933723; elektronikus elérhetőség: info@promobox.hu; honlap címe: www.promobox.hu, www.edeskisbabam.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel (A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén) összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről és adatvédelemről.

Alapelvek

PromoBox Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Személyes adatot meghatározott jogszerű célból, a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel. A PromoBox Kft. az adatkezelés során a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon, az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezeli.

Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.

A PromoBox Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes regisztrációja, hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Törvényi, szabályozási háttér

 • EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi törvény (Eüat)
 • az egészségügyről szóló 1997. törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi törvény
 • a dmtv.: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény

Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a PromoBox Kft. által kezelt adatbázisokra, weboldalakra és regisztrációs felületekre, valamint egyéb direktmarketing célú adatkezelésekre. A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a PromoBox Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a PromoBox Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.

Szabályzat érvényessége

A Szabályzat 2021. szeptember 13. napján lép hatályba. Utoljára módosítva 2023. február 1. napján.

A szabályzat végrehajtásáért felelős vezető:                     

 • Felelős vezető:                   Németh Ottó, ügyvezető igazgató
 • Telefonszáma:                    +36 30 221 76 60
 • E-mail címe:                        nemeth.otto@promobox.hu

ADATKEZELÉS

1. Adatkezelés bemutatása

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

PromoBox Kft.

Baba Váró ajándékcsomagot biztosít a www.edeskisbabam.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) illetve a szerződött átvevő pontokon elérhető formanyomtatványokat kitöltő, ezen felületeken és módon regisztráló várandós kismamák részére. Az ajándékcsomagok személyesen átvehetőek szerződött partnereinknél (Alma Patika hálózat, For Life rendelők, Hepinet hálózat, Rossmann üzletek).

Édes Kisbabám ajándékcsomagunkkal Magyarország területén belül, az együttműködő kórházának szülészeti osztályán megajándékozza az édesanyákat, a programban résztvevő szülésznők, főnővérek és nővérek segítségével, a szülést követő napokban.

A várandós és szült kismama csomagokat igyekszünk a legnagyobb odafigyeléssel összeállítani, hogy minden tekintetben valódi értékkel bíró, hasznos és informatív tartalommal adhassuk át őket.

Az adatkezelés második célja, hogy az Adatkezelő olyan személyre szabott reklámot tudjon küldeni az érintettnek, amely az online regisztráció során vagy a kinyomtatott formanyomtatványon megadott válaszaik alapján kifejezetten a babát tervezők, a várandós és szült kismamák, illetve kisgyermekes anyukák illetve gyermeket nevelő családok részére kerül összeállításra, valamint az így elkészített profil tovább értékesítésé amennyiben ehhez az érintett(ek) kifejezetten hozzájárul.

PromoBox Kft. a tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi.

Adatkezelő szolgáltatás nyújtásával (Baba Váró ajándékcsomag átadása) kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Adatkezelés célja

Baba Váró (Várandós Kismama – Baba) ajándékcsomag átadása.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett regisztrációja) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztrációval egészségügyi adatokat ad meg magáról (várandós állapot). Az online regisztrációt, illetve az átvevő pontokon kitöltött nyilatkozatot az Érintett adatkezeléshez adott hozzájárulását kifejezett hozzájárulásnak tekintjük. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre

Várandós kismama személyes adatai és egészségügyi állapota, vonatkozó kérés esetén a várandós kismama gondozási könyv bemutatása az átvevő helyen.

Adatkezelés időtartama

Szerződés teljesítésétől (csomag átadása) számított 5 év

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Király utca 12; Cégjegyzékszám: 01-09-904789; Adószám: 14460287-2-42), adatfeldolgozás célja: Baba Váró csomag átadása, a Kismamák Baba Váró Csomagra való jogosultságának az ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a Várandós Csomag átadás az Alma Patika Hálózat partner patikáiban történik az Érintett személyes adatait (név és várandós egészségügyi állapotára vonatkozó adat) az Alma Patika Hálózat azon partner patikája is megismeri amelyikben az Érintett átveszi a Baba Váró Csomagot. Az Alma Patika Hálózattal kapcsolatos információkat elérheti a https://www.almapatika.hu/ oldalon.

For Life Medical Center Kft. (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 28. 1. lház. Fszt. 2.; Cégjegyzék száma: 01-09-356028; ÁNTSZ engedélyszáma: BP-06/NEO/04388/2020. Adatfeldolgozás célja: Baba Váró csomag átadása.

MedicalNETWORK Egészségügyi Szolgáltató Kft (székhely: 1138. Budapest, Váci út 168.) Adatfeldolgozás célja: Baba Váró csomag átadása.

DORA NATURA Kft. (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7. ; Cégjegyzék száma: 01-09-339019; Adószám: 24971575-2-42) Adatfeldolgozás célja: Baba Váró csomag átadása.

Rossmann Magyarország Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8. ; Cégjegyzékszáma: 13-09-088090; Adószáma: 11149769-2-44) Adatfeldolgozás célja: Baba Váró csomag átadása. Tekintettel arra, hogy a Várandós Csomag átadás a Rossmann Magyarország üzleteiben történik, az Érintett személyes adatait (név, lakcím és várandós egészségügyi állapotára vonatkozó adat) azon üzlet munkatársa is megismeri amelyikben az Érintett átveszi a Baba Váró Csomagot.

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Egyéb közreműködők

Baba Váró ajándékcsomag átadásában és a hozzájáruló nyilatkozatok, átvételi elismervények begyűjtésében az átvevő pontok munkatársai segítik az Adatkezelő tevékenységét.

Adatkezelő szolgáltatás nyújtásával (Édes Kisbabám ajándékcsomag átadása) kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Adatkezelés célja

– Édes Kisbabám ajándékcsomag átadása Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

Kezelt adatok köre

– Érintett neve, azon egészségügyi adata, hogy gyermeke született; gyermek neve, dátum, aláírás

Adatkezelés időtartama

– Szerződés teljesítésétől (csomag átadása) számított 5 év

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Egyéb közreműködők

– Az Édes Kisbabám ajándékcsomag átadásában és az átvételi elismervények begyűjtésében a kórházak és azok ápolói segítik az Adatkezelő tevékenységét.

Adatkezelő személyre szabott marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Adatkezelés célja

– Adatkezelő és partnereivel kapcsolatos marketing / reklám üzenetek küldése

Adatkezelés jogalapja

– Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre

– Érintett neve, születési idő, várható szülési dátum (várandós kismama), kisbaba neve, kisbaba születési ideje, kisbaba testvéreinek a neve és születési időpontok, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, foglalkozása, beosztásának típusa, illetve beosztása, életbiztosítással való rendelkezés, illetve annak hiánya, valamint azon egészségügyi adat, hogy Várandós vagy Érintettnek gyermeke született

Adatkezelés időtartama

– Hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

Adatkezelő személyre szabott reklám célú adatbázis-építésével, illetve és annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Adatkezelés célja

– Adatkezelés célja:  Pénzügyi termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében történő megkeresés

Adatkezelés jogalapja

– Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].  A hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre

– Érintett neve, születési idő, kisbaba neve, kisbaba születési ideje, kisbaba testvéreinek a neve és születési időpontok, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, foglalkozása, beosztásának típusa, illetve beosztása, életbiztosítással való rendelkezés, illetve annak hiánya, valamint ön azon egészségügyi adata, hogy az Érintettnek gyermeke született;

Adatkezelés időtartama

– Hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Adattovábbítás címzettjei

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (cím: 1091 Bp. Üllői út 1.; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu), adatkezelés célja: Biztosítási termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében történő adatátadás.

Az Ön hozzájárulása alapján a következő adatkörök átadásra kerülnek szerződéses partnerinknek.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt számára a Baba váró szolgáltatás keretében gyűjtött adatok közül: név, telefonszám, e-mail cím, lakhelyem irányítószáma, gyermekem várható születési ideje

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt számára az Édes kisbabám szolgáltatás keretében gyűjtött adatok közül:  (amennyiben ezeket az Érintett megadta): név, születési idő, kisbaba neve és születési ideje, testvérek neve, születési idejük, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, életbiztosítás meglétének ténye, foglalkozása.

A Biztosító a számára átadott adatokat, mint önálló adatkezelő kezeli a fent megnevezett célból.

A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. Ugyanakkor a visszavonás nem érinti a korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adattovábbítási hozzájárulási nyilatkozat értelmében az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatok közül az alábbiakat az általa regisztrált biztosításközvetítőinek (MNB nyilvános regiszterének elérhetősége: https://apps.mnb.hu/regiszter/) üzletszerzési célból adatfeldolgozásra átadja: anyuka neve, lakcíme, anyuka telefonszáma, e-mail címe, baba születési ideje, baba neve, testvérek léte (így: Testvér1, Testvér2, Testvér3, stb.).

Az Online Navigátor Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Rákóczi út 80. 3. em. 5a.) számára név, telefonszám, e-mail cím, lakhelyem irányítószáma, gyermekem várható születési ideje.

Adatfeldolgozók

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

Adatkezelés célja

– Adatkezelés célja:  Termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében történő megkeresés

Adatkezelés jogalapja

– Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].  A hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre

– Érintett neve, születési idő, kisbaba neve, kisbaba születési ideje, kisbaba testvéreinek a neve és születési időpontok, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, foglalkozása, beosztásának típusa, illetve beosztása, életbiztosítással való rendelkezés, illetve annak hiánya, valamint ön azon egészségügyi adata, hogy az Érintettnek gyermeke született;

Adatkezelés időtartama

– Hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Adattovábbítás címzettje

Rossmann Magyarország Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8. ; Cégjegyzékszáma: 13-09-088090; Adószáma: 11149769-2-44). Adatkezelés célja: Termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében történő adatátadás.

Az Ön hozzájárulása alapján a következő adatkörök átadásra kerülnek.

– Érintett neve, születési idő, várható szülési dátum (várandós kismama), telefonszám, e-mail cím, levelezési cím,  valamint azon egészségügyi adat, hogy Várandós vagy Érintettnek gyermeke született.

A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. Ugyanakkor a visszavonás nem érinti a korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozók

Cognative Kft. (székhelye: 1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-682002)  adatfeldolgozás célja: adatbázis kezelése.

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

– Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintés szolgálják kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

Adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

Adatkezelés célja

Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása (küldés gomb megnyomása) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre

Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett mobiltelefon-száma;

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót.

2. Érintett

Az Érintettek közé tartoznak azok, akik várandós kismamaként regisztrálnak a honlapon, illetve akik egyéb úton igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait.

Az Érintettek közé tartoznak azok, akik a korházak szülészeti osztályán a nővérektől Édes Kisbabám ajándékcsomagot kapnak.

2.1. Az érintett jogai

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Korlátozások
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

3. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

3.1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől a BabaVáró ajándékcsomag esetében online vagy az átvevő pontokon kitöltött átvevő és hozzájáruló nyilatkozattal közvetlenül vagy közvetetten, Édes Kisbabám ajándékcsomag esetében hozzájáruló és átvételi elismervény formanyomtatvány kitöltésével közvetetten kapja meg.

3.2. Adatkezelő reklám célú adatbázis-építésével, illetve annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének esetében (amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult) az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adatkezelő lesz, aki az Érintett adatait az Adatkezelőtől kapja meg és az átadást követően önállóan, saját hatáskörben kezeli. Erről részletesebben a www.aegon.hu weboldalon kaphat tájékoztatást.

3.3. Adatkezelő reklám célú adatbázis-építésével, illetve annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének esetében (amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult) a Rossmann Magyarország Kft. adatkezelő lesz, aki az Érintett adatait az Adatkezelőtől kapja meg és az átadást követően önállóan, saját hatáskörben kezeli. Erről részletesebben a www.rossmann.hu weboldalon kaphat tájékoztatást.

4. Adatkezelés jogalapja

4.1. Adatkezelő szolgáltatásának (Édes Kisbabám ajándékcsomag átadása) nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintettel való szerződés (ajándékozási szerződés) teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

4.2. Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy az átvételi elismervény kitöltésével egészségügyi adatot ad meg magáról (gyermeke született) az Érintett. Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adat tekintetében adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.3. Adatkezelő az Édes Kisbabám ajándékcsomag átadásához feltétlenül szükséges adatokon felül további személyes adatok megadását is lehetővé teszi, amely alapján profilt hoz létre, melynek célja személyre szabott reklám küldése. A személyre szabott reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].  A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.4. Adatkezelő az Édes Kisbabám ajándékcsomag átadásához feltétlenül szükséges adatokon felül további személyes adatok megadását is lehetővé teszi, amely alapján profilt hoz létre melynek másik célja személyre szabott reklámok küldését lehetővé tevő az adatbázis építés és értékesítés. A személyre szabott reklámok küldését lehetővé tevő az adatbázis építés és értékesítés céljából történő adatkezelésének a jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (Érintett aláírása) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Érintett a reklám részére történő küldéséhez adott hozzájárulását az Édes Kisbabám ajándékcsomagon átvételi elismervény formanyomtatványon lévő jelölő négyzet bejelölésével adhatja meg azon cég (Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.) részére, akinek az Adatkezelő értékesítheti az adatbázist azzal a céllal, hogy reklám célú üzenetet küldjön az Érintett részére.

4.5. Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

5. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

5.1. A szolgáltatás nyújtása / Édes Kisbabám ajándékcsomag átadás céljából kezelt adatok

5.1.1. Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:

5.1.2. Regisztráció során:

– Érintett vezetékneve;

– Érintett utóneve;

– Gyermek neve;

– Dátum;

– Érintett aláírása;

– Érintett egészségügyi állapota, hogy gyermeke született.

5.1.3. Az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz teljesítésétől (csomag átadása) számított 5 év kezeli az Érintett adatait.

5.2. Személyre szabott reklám küldése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

5.2.1. Az Érintett az átvételi elismervényen a jelölő négyzet bejelölésével hozzájárulását adja a személyes adatainak reklám küldése céljából való kezeléshez akkor ez az alábbiak szerint történik.

5.2.2. Az Adatkezelő olyan reklámokat küld az Érintett részére, amely kismamák érdeklődését felkeltheti.

5.2.3. A reklám célú adatkezelés során az Adatkezelő a saját, valamint partnerei általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben közvetlenül megkeresi az Érintettet telefonos úton vagy elektronikus levelek útján.

5.2.4. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat kezelheti (annak függvényében, hogy az Érintett milyen adatokat adott meg a formanyomtatványon):

– Érintett vezetékneve;

– Érintett utóneve;

– Érintett e-mail címe;

– Érintett telefonszáma;

– Érintett születési ideje;

– Érintett címe;

– Érintett foglalkozása, beosztásának típusa

– Érintett rendelkezik-e életbiztosítással

– Kisbaba neve;

– Kisbaba születési ideje;

– Kisbaba testvéreinek a neve;

– Kisbaba testvéreinek a születési időpontjai;

– azon egészségügyi adat, hogy az Érintettnek gyermeke született.

5.2.5. Adatkezelő a személyre szabott reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

5.3. Személyre szabott reklám célú adatbázis-építése, illetve és annak értékesítése céljából kezelt adatok, azok címzettjei és az adatkezelés időtartama

5.3.1. Az Érintett az átvételi elismervényen a jelölölő négyzet bejelölésével hozzájárulását adhatja, hogy az adattovábbítás címzettje olyan reklámokat küldjön az Érintett részére, amely kismamák érdeklődését felkeltheti, tehát a személyes adatainak személyre szabott reklám célú adatbázis-építéshez, illetve annak értékesítéséhez.

5.3.2. Amennyiben az Érintett hozzájárul a megadott személyes adatai az alábbi címzettnek kerül továbbításra / értékesítésre:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (cím: 1091 Bp. Üllői út 1.; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu), adatkezelés célja: Biztosítási termékek és szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében történő adatátadás.

További részleteket az adatátadással és Biztosító közvetlen üzletszerzési célú megkereséseivel kapcsolatban a jelen tájékoztató „Adatkezelés címzettjei” pont alatt találhat, valamint a www.aegon.hu oldalon az Adatvédelmi tájékoztatók között.

5.3.3. A személyre szabott reklám célú adatbázis-építés, illetve annak értékesítése céljából való adatkezelés során az Érintett a választása szertini címzettek a saját, valamint partnerei általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben közvetlenül megkeresheti az Érintettet telefonos úton vagy elektronikus levelek útján.

5.3.4. Ennek érdekében a címzettek az alábbi adatokat kezelik:

– Érintett vezetékneve;

– Érintett utóneve;

– Érintett e-mail címe;

– Érintett telefonszáma;

– Érintett születési ideje;

– Érintett címe;

– Érintett foglalkozása, beosztásának típusa

– Érintett rendelkezik-e életbiztosítással

– Kisbaba neve;

– Kisbaba születési ideje;

– Kisbaba testvéreinek a neve;

– Kisbaba testvéreinek a születési időpontjai;

– azon egészségügyi adat, hogy az Érintettnek gyermeke született.

5.3.5. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Biztosítási termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján részére átadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. Ugyanakkor a visszavonás nem érinti a korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.3.6. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az Adatkelőtől adattovábbítás útján megkapott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül így az adatkezelés feltételeit és az adatkezelés időtartamát az Adatkezelőtől függetlenül határozza meg és az Érintett a jogait vele szemben önállóan is gyakorolhatja.

5.4. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok és azok időtartama

5.4.1. Amennyiben az Érintett kapcsolatot vesz fel az az Adatkezelővel akkor az a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése után a küldés gomb megnyomásával vagy az email elküldésével hozzájárulását adja a személyes adatainak a kezeléséhez.

5.4.2. Kapcsolatfelvétel céljából – annak függvényében milyen adatokat ad meg az Érintett – az Adatkezelő az Érintett nevét, email címét és telefonszámát kezeli.

5.4.3. Adatkezelő a kapcsolatfelvétel céljából felvett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

6. Adatfeldolgozás / Személyes adatok címzettjei

6.1. Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.

6.2. A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

6.2.1. SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.), az adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése

6.2.2. Adatrögzítők, akik a formanyomtatványon megadott személyes adatokat rögzítik az informatikai rendszerben.

7. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

7.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

7.2. A 6.2.2 és a 6.2.3 pontban írt adatfeldolgozóknál nem marad meg a formanyomtatvány, így az általuk végzett adatkezelés a legszükségesebb időre korlátozódik.

7.3. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

7.4. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

7.5. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

7.6. Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését, és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

7.7. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

7.8. Adatkezelő a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

8. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

8.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

– arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,

– az adatkezelés céljairól,

– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

– az adatkezelés időtartamáról,

– a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

8.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

8.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

8.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az info@promobox.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

8.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

8.6. Az Érintett reklám részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az info@promobox.hu e-mail címre történő levél küldéssel lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

– ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

– Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

8.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

8.9. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

8.11. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,

telefonszám: +36 (1) 391-1400,

honlap címe: www.naih.hu.

8.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértett a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Egyéb rendelkezések

9.1. Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

9.2. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

9.3. Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet

ADATVÉDELEM

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A PromoBox Kft gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A PromoBox Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).

1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.

1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található: • Feltétlenül szükséges sütik • Funkció és Teljesítmény sütik• Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:

Cookie neveCookie típusaCookie azonosítójaCookie SzolgáltatóCookie által kezelt adatokCookie céljaCookie élet-tartama
 _gatAnalítikai süti _gatGoogle Analytics Közvetlen linkstatisztika1 mp.
_gidAnalítikai süti _gidGoogle Analytics Közvetlen linkstatisztika24 óra
 _gaAnalítikai süti  _gaGoogle Analytics Közvetlen linkstatisztika1 mp.
cookie consentFunkció és teljesítmény süti (session)cookie consentWordPressSaves users confirmation concerning cookies information.cookie tájékoztató365 nap
 wordfence_
verifiedHuman
Funkció és teljesítmény süti (session) wordfence_
verifiedHuman
WordfenceThe cookie wordfence_verifiedHuman is used for the security of the website offer.biztonsági24 óra
 _xxxxxxxFunkció és teljesítmény süti (session) _wfvt WordpressThe cookie wfvt_ (followed by an individual number) is used for analysing user behaviour on our websites to improve our offer.30 perc
 c_userSocial media süti (használatot elősegítő) c_userFacebookCookie-k használatával ellenőrizzük az Ön fiókját, és állapítjuk meg, hogy be van-e jelentkezve, így könnyebben tudja elérni a Facebook-termékeket, illetve így a megfelelő élményt és funkciókat tudjuk biztosítani Önnek.hitelesítés1 mp.
datrSocial media süti (használatot elősegítő)datrFacebookhitelesítés1 mp.
 frSocial media süti (használatot elősegítő)frFacebookhitelesítés1 mp.
sbSocial media süti (használatot elősegítő)sbFacebookCookie-k használatával ellenőrizzük az Ön fiókját, és állapítjuk meg, hogy be van-e jelentkezve, így könnyebben tudja elérni a Facebook-termékeket, illetve így a megfelelő élményt és funkciókat tudjuk biztosítani Önnek.hitelesítés1 mp.
wdSocial media süti (használatot elősegítő)wdFacebookhitelesítés1 mp.
xsSocial media süti (használatot elősegítő)xsFacebook hitelesítés1 mp.

1.5. Feltétlenül szükséges sütik

1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

1.10.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

1.10.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).

1.10.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

1.6. Funkció és Teljesítmény sütik

1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.

1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak, hogy

– rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;

– rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik

1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.

1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.

1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.

1.8. A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészőjét beállíthatja (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

1.9. Google Analytics

1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

1.10. Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

1.10.1. A honlapon Adatkezelő használja a közösségi hálók beépülő moduljait (Social plug-ins / „beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

1.10.2. A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) és a „Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) beépülő moduljait is használjuk.

1.10.3. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az adott közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez, és fordítva. Adatkezelő nem rendelkezik ráhatással arra, hogy a közösségi hálók ezt követően milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek. A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Érintettről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintett honlapunk folytatott tevékenységeiről. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül Adatkezelő biztosítja az Érintett számára a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy az Adatkezelő fejleszteni tudja a kínálatát és érdekesebbé tehesse azt az Érintett, mint felhasználó számára.

1.10.4. Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az Érintettnek fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha az Érintett bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az Adatkezelő által gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az “Aktivál” gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Érintett ismerőseivel. Adatkezelő javasolja, hogy az Érintett rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához: Facebook; Google

1.11. Közösségi Bejelentkezés / Social Login

1.11.1. A regisztrációhoz és az Érintett fiókjába történő belépéshez az Érintettnek lehetősége van a Facebookon vagy Google+-on meglévő profiljával regisztrálni vagy bejelentkezni. E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon az Érintett megtalálja a honlap által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően az Érintettnek kifejezetten hozzá kell járulnia az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába:

– a megfelelő szimbólumra kattintva egy új felugró ablak (úgynevezett alkalmazás) nyílik meg, amelyben az Érintettnek be kell jelentkeznie a közösségi hálóhoz tartozó belépési adataival. Miután az Érintett sikeresen bejelentkezett, a közösségi háló tájékoztatja, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra az Adatkezelő részére a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha hozzájárult ezen adattovábbításba, az Adatkezelő által a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kér az Adatkezelő: az Érintett neve és az e-mail címe.

– Az Érintett adatait csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulását követően tárolj és használja az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs az Adatkezelő által létrehozott felhasználói fiókja és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókja között.

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az Érintett IP címét továbbítják a megfelelő közösségi háló szolgáltatója részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatója általi további adatkezelésre nincs ráhatása az Adatkezelőnek. További információt a megfelelő szolgáltató adatvédelmi előírásai nyújtanak.

SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A PromoBox Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályok változása szükségessé teszi.

Amennyiben az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt a PromoBox Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait a PromoBox Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé. Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.

Németh Ottó

ügyvezető igazgató

PromoBox Kft