Adatvédelem és cookie (süti) szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A PromoBox Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-933723, adószám: 12423350-2-41, székhely: 1024 Budapest, Kisrókus utca 39. A. ép. 2. em. 2., Adatvédelmi Biztos Hivatala nyt. szám: 04056-0001)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.),
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
– a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.),
– a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet
előírásai figyelembe vételével a www.promobox.hu weboldalra, annak regisztrált és nem regisztrált látogatóira vonatkozó adatkezelés, valamint az adatok nyilvánosságra hozatalának eljárását, illetőleg az adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjét az alábbiakban szabályozza.

Jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos változata a www.promobox.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) érhető el. Az adatkezelő PromoBox Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PromoBox) fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt az info@promobox.hu e-mail-címre érkező megkeresések megválaszolásával.

Az Infotv. értelmező rendelkezései alapján:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés, adattovábbítás

1.1. A honlapon/applikációban, egyes funkciók teljesítése érdekében a látogatót a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok megadására kérjük, amennyiben a látogató a szolgáltatást igénybe kívánja venni. A látogató személyes adatai kezelésének jogalapja a látogató önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.
A PromoBox Kft. a látogatók által megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli egyrészt a PromoBox Kft. partnerei által nyújtott kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, a hírlevelek kézbesítése, és a fórum szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából.

Az Infotv.-nek megfelelően személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

1.2. A PromoBox tevékenysége során nem kezel különleges adatot, illetve bűnügyi személyes adatot.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

1.3. A honlapon a látogató feliratkozhat a PromoBox hírleveleire regisztráció útján. A regisztráció önkéntes, a látogató saját döntésétől függ.
A látogató hírlevelek útján időről időre e-mail-ben kap tájékoztatást a honlapon található legfrissebb hírekről, eseményekről, reklámokról, terméktájékoztatókról és kedvezményes ajánlatokról. A PromoBox Kft. az Infotv. rendelkezései alapján 5 (öt) évig kezeli a látogató által közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatokat, amennyiben ahhoz a látogató hozzájárult.
A látogatónak lehetősége van hozzájárulását bármikor visszavonni.
A PromoBox Kft. a látogató által megadott személyes adatokon kívül a látogató IP-címét is rögzíti (az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) napig) a vásárlói élmény fokozása, a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése érdekében.

1.4. A honlapot alkalomszerűen látogatókról a PromoBox Kft. egyedi azonosításra alkalmas adatot nem gyűjt. A PromoBox Kft. statisztikai célból kizárólag egyedi azonosításra nem alkalmas adatokat gyűjt, és azokat csak összesítetten hozza nyilvánosságra. A PromoBox Kft. a látogatók aktivitásáról csak olyan adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze egy esetleges regisztráció alkalmával megadott adatokkal.

1.5. A PromoBox Kft. szavatolja, hogy az általa kezelt adatok az alábbi követelményeknek megfelelnek:
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
– pontosak, teljesek, időszerűek;
– tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6. A látogató jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezéseket szabadon megismerheti, azok ismeretének elsajátítása a látogató felelőssége. A látogató a hírlevélre történő feliratkozással nyilatkozik, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat ismeri, és azokat magára nézve elfogadja.

7. A PromoBox Kft. a regisztrált édesanyák, várandós édesanyák, egyéb látogatók által megadott személyes adatokat az alábbi partnerek részére adja át adatkezelésre az érintettek előzetes hozzájárulásával:
– CryoSave Hungary Kft.
– Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.,
– Aegon Magyarország Hitel Zrt,
– Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.,
– Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.,
– Aegondirekt.hu és Privát és Biztosításközvetítő Zrt.,
– eseti jelleggel az Aegon megbízásából történő megkereséshez az Aegon Magyarország cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok értékesítési partnerei,
– Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), a Procter&Gamble cégcsoport tagjai és a P&G jogutódjai (összefoglalóan P&G), mint Adatkezelő
– Emberi Erőforrások Minisztériuma,
– Reckitt Benckiser Kft.,
– Unilever Magyarország Kft.,
– Vodafone Magyarország Zrt.,
– Invitel Távközlési Zrt.,
– UPC Magyarország Kft.,
– Magyar Telekom Nyrt.,
– BOIRON Hungary Kft.,
– Magyar Állami Operaház,
– Beiersdorf Kft.,
– Hamé Hungária Kft.,
– Brand Up Pharma Kft.,
– Kolping Hotel Kft.,
– Fundamenta – Lakáskassza Zrt.,
– SCA Hygiene Products Kft.,
– Kettô Kft.,
– Zepter International Ungarn Kft.,
– SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,
– Nestlé Hungária Kft.,
– Billerbeck Budapest Kft.,
– GlaxoSmithKline Kft.,
– Philips Magyarország Kft.,
– Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft.,
– Care Direct LTD.
– Unilever Magyarország Kft.
– Lépéselőny Média Kft.
– a Magyar Nemzeti Bank nyilvános adatbázisaiban regisztrált közvetítők,
– Trend International Market Research Kft.,
– Unicall Communication Group Kft.,
– T-Systems Magyarország Zrt.,
– MProGlobal Kft.,
– Natural Pharmacoticals Kft.,
– DeepInsight Kft.,
– Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.,
– Richter Gedeon Nyrt.,
– Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe,
– Patika Management Kft.

8. A PromoBox Kft. a látogató által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg a látogató a közvetlen üzletszerző tevékenységhez adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja az info@promobox.hu e-mail-címre küldött levél útján.

9. A látogatók által megadott adatokat az alábbi adatkezelő kezeli:

PromoBox Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 01-09-933723
adószám: 12423350-2-41
székhely: 1024 Budapest, Kisrókus utca 39. A. ép. 2. em. 2.,
Adatvédelmi Biztos Hivatala nyt. szám: 04056-0001
e-mail: info@promobox.hu

A PromoBox Kft. által végzett adatkezelés a honlapon illetve a honlap kiszolgáló szerverén történik, amely szerver helye Budapest.

A PromoBox Kft. adatkezelő határozza meg a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat attól függően, hogy az általa feljogosított felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége a munkavégzéséhez. A felhasználók általi hozzáféréseket az adatkezelő megfelelően dokumentálja és ellenőrzi az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az adatkezelő a jelszavakat védetten tárolja.
A PromoBox Kft. a látogató által megadott személyes adatokat adathordozóra nem menti, kivéve a szerveren történő kezeléshez szükséges biztonsági mentést. Az adatbázistól elkülönített helyen tárolt biztonsági mentést az adatkezelő legfeljebb 4 (négy) hétig tárolja, majd az idő elteltével haladéktalanul törli.

Adatbiztonság, adatfeldolgozás

10. A PromoBox Kft. az adatbiztonság követelményének megfelelően a látogatók által megadott személyes adatokat automatizáltan, elektronikus formában kezeli.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi -közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

11. Cookie-k:
A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A PromoBox Kft. honlapja cookie-kat használ, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait, továbbá, hogy hogy a honlap látogatottságáról adatokat gyűjtsön. A cookie-k elősegítik az adatok mérését a látogatóra vonatkozóan azért, hogy a honlapot javítani, fejleszteni, korrigálni stb. tudja a PromoBox Kft..
A PromoBox Kft. a cookie-kat nem használja személyes információk tárolására, és arra sem, hogy ilyen információkat adjon ki harmadik félnek, kivéve ha a látogató feliratkozik a hírlevélre, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, ugyanis azokban az esetekben a látogató önkéntes alapon adja meg saját adatait.
A PromoBox Kft. a látogató személyes adatait (szolgáltatás igénybevételekor, hírlevél-feliratkozásakor pl.) nem kapcsolja össze a honlap látogatottságára vonatkozó adatok eredményeivel.

Kétféle cookie létezik: állandó és átmeneti (session cookie). Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak a látogató számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapra. Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha a látogató bezárja böngészőjét. Az állandó cookie-kat arra használja a PromoBox Kft., hogy megjegyezze a látogató bizonyos információit a testreszabott szolgáltatásnyújtás érdekében, amennyiben ahhoz hozzájárul.
Az átmeneti cookie-k önmagukban nem képesek a látogató azonosítására, kizárólag a látogató gépének felismerésére és csak a honlap böngészésének időtartamára. Adatcsere átmeneti cookie-k alkalmazásakor csak a gépek között történik.

A cookie-kat a látogató könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, a cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Abban az esetben, ha blokkolja a cookie-kat, a látogató nem fogja tudni kihasználni a PromoBox Kft. honlapjának számos előnyét.

Az alábbi böngészőkben a következőképpen kapcsolhatók ki vagy törölhetők a cookie-k:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Microsoft Edge

A PromoBox Kft. harmadik fél cookie-jait arra használja, hogy statisztikai adatokhoz jusson olyan webanalitikai szoftverek segítségével, mint például a Google Analytics és a CoreMetrics. Emellett a Google Analytics hirdetési funkcióit is használja. A látogató erről itt olvashat többet, és megtudhatja azt is, hogyan iratkozhat le róla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Az ilyen célra használt cookie-k közt van állandó és átmeneti (session cookie) is. Az állandóak maximum 24 (huszonnégy) hónapig tárolódnak a látogató számítógépén.

12. Linkek:
A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más – a PromoBox Kft. ellenőrzésén kívüli – oldalakhoz vezetnek. A PromoBox Kft. nem vállalja a felelősséget ezen oldalak adatvédelmi szolgáltatásaiért vagy az oldalak tartalmaiért. Ezeket a linkeket csak azért adja meg, hogy a honlapra látogatók számára könnyebbé tegye az információkeresést egy adott területen.

A látogató/érintett jogai

13. A látogató a PromoBox Kft. adatkezelőtől írásban bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást, azok helyesbítését vagy kiegészítését, törlését, zárolását.

– az adatkezelő a látogató adatainak kezeléséről írásbeli megkeresésre írásban tájékoztatást nyújt,
– az adatkezelő az adatot helyesbíti, vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valós adat rendelkezésére áll,
– az adatkezelő az adatokat törli, ha a látogató azt kéri, mert a kezelt adati hiányos vagy téves, és ez jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést a vonatkozó jogszabály nem zárja ki -, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt az illetékes bíróság vagy hatóság elrendeli,
– az adatkezelő az adatot zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, és még fennáll az adatkezelési cél, amely miatt az adat nem törölhető,
– az adatkezelő az adatot megjelöli, ha az érintett annak helyességét vagy pontosságát vitatja, de ez egyértelműen nem állapítható meg.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A látogató a jelen pontban rögzített jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A tiltakozás joga

14. A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen írásban az info@promobox.hu e-mail-címen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslat

15. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve, ha az adatkezelő a tiltakozását nem a jogszabály szerint kezeli az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

16. A látogató személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Promobox
Az első pillanattól...